×
             
  • English
  • Español

Uvjeti poslovanja

SUPERTOURS; O NAMA

SJEDIŠTE


Super Tours d.o.o.turistička agencija
Boškovićeva 16
20 000 Dubrovnik
Tel: +385 91 377 6680
Fax: +385 91 377 6680
e-mail: info@supertours.eu  

Radno vrijeme:
01.11.-31.03.
pon-pet:  09:00 – 17:00
sub: 09:00 – 14:00
01.04.-30.10.
pon-ned: 07:00 – 22:00  

ID kod: HR-AB-20-090028928
Matični broj: 2624788 /Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu -stalna Služba Dubrovnik/MBS 090028928/
OIB 96426752089/PDV broj HR96426752089  

Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Ado Hadžović, Nino Hadžović

  Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije:

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

  Kunski račun: IBAN HR3924810001129001126 kod Kreditna Banka Zagreb d.d., Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb
Devizni račun: IBAN HR3924810001129001126, SWIFT CODE: KREZHR2X kod Kreditna Banka Zagreb d.d., Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb

  POSLOVNICE:

Poslovnica Zagreb
Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4678 438
Fax: +385 1 4678 438
e-mail:  sales@supertours.eu

  Radno vrijeme:

pon-pet: 09:00 -17:00

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana Super Tours d.o.o. turističke agencije.

UVOD

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Super Tours d.o.o. turistička agencija, Boškovićeva 16, Dubrovnik, OIB: 96426752089, ID code: HR-AB-20-090028928, upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, MBS: 090028928; (u daljem tekstu: SUPER TOURS) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: PUTNIK). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Super Tours i Putnika ukoliko u Ugovoru ne ugovore drugačije. Naručitelj, osim fizičke osobe / putnika, može biti i putnička organizacija / turoperator, koja se bavi organizacijom putovanja, i u tom slučaju se ovi Uvjeti primjenjuju u skladu s tom činjenicom u dijelu i u kojoj mjeri su primjenjivi.

Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uputa i uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja.

PUTNIK – osoba koja želi sklopiti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu ili izletu ili ugovor o putovanju u povezanom putnom aranžmanu ili koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ili izletu ili ugovora o putovanju u povezanom putnom aranžmanu. TURISTIČKI ARANŽMAN ILI PAKET ARANŽMAN - kombinacija najmanje dviju različitih vrsta usluga putovanja za potrebe istog putovanja koje se prodaju ili naplaćuju po paušalnoj ili ukupnoj cijeni ukoliko usluge kombinira jedan organizator putovanja na zahtjev ili u skladu s izborom putnika. Usluge se odabiru od strane putnika prije nego je sklopljen jedinstven ugovor o svim uslugama ili neovisno o tome jesu li sklopljeni zasebni ugovori s pojedinačnim pružateljima usluga ako se te usluge kupuju na jednom prodajnom mjestu te nude po paušalnoj ili ukupnoj cijeni i oglašavaju kao paket aranžman.

PRIJAVE I UGOVARANJE

PUTNIK se za putovanje koje organizira SUPER TOURS može prijaviti u svim poslovnicama SUPER TOURS-a telefonom, telefaksom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te kod drugih ovlaštenih agenata.

Potpisivanjem ugovora, vaučera ili prijavnice, odnosno uplatom na poslovni račun ili diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava komunikacije na daljinu, PUTNIK u cijelosti prihvaća ove Upute i uvjete koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom sklapanja ugovora PUTNIK je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je SUPER TOURS-u dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, PUTNIK uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 (dvadeset i jedan) dan prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno. Ukoliko PUTNIK ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

U cijenu aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu je uključeno sljedeće: - usluge prijevoza - hotelske i ugostiteljske usluge - organizacija putovanja

Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i troškove stručnog i lokalnog vođenja ili druge usluge definirane u programu. U cijenu aranžmana nije uključeno sljedeće (osim ako nije drugačije dogovoreno): - fakultativni (neobavezni) izleti i posjeti - mogući troškovi pribavljanja i izdavanja viza - ulaznice za objekte koji se posjećuju Sve vrste posebnih usluga (doplata za jednokrevetnu sobu, posebna prehrana i sl.) PUTNIK plaća dodatno i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko PUTNIK traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

PRAVO NA POVIŠENJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVIŠENJA CIJENA

Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. SUPER TOURS može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: - promjene deviznih tečajeva koji su relevantni za paket aranžman - promjena troškova goriva ili drugih izvora energije - visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama SUPER TOURS može o promjeni cijene aranžmana PUTNIKA izvijestiti pismeno ili usmeno, najkasnije do 20 dana prije početka putovanja. PUTNIK može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 8% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li PUTNIK aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto SUPER TOURS-a ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 8% PUTNIK nema pravo na naknadu štete. PUTNIK se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 8%. Objavljene cijene rezultat su ugovora SUPER TOURS-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem PUTNIK boravi.

POPUST ZA DJECU I DRUGE POGODNOSTI

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane u opisu aranžmana.

PUTNA DOKUMENTACIJA

Završni putni dokumenti biti će putniku poslani elektronskom poštom najkasnije do 5 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu. U završim putnim dokumentima biti će navedene sve informacije potrebne za realizaciju programa te kontakt voditelja putovanja koji je ujedno i broj na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije.

PUTNE ISPRAVE

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za SUPER TOURS, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika SUPER TOURS pretrpio dodatnu štetu, PUTNIK je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam PUTNIK. Osoblje agencije će pomoći PUTNIKU u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći pritom računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, SUPER TOURS može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. SUPER TOURS nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko PUTNIK otkaže aranžman SUPER TOURS od ukupne cijene aranžmana zadržava:
- do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
- 29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
- nakon polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi. Ako PUTNIK koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, SUPER TOURS zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da PUTNIK otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, SUPER TOURS će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima SUPER TOURS-a opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. SUPER TOURS ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko PUTNIK nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put o tome obavijestiti SUPER TOURS, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Ako PUTNIK koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. SUPER TOURS ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora.

TROŠKOVI REZEVACIJE NA UPIT I TROŠKOVI PROMJENE REZERVACIJE

Trošak rezervacije u trenutku kada nema slobodnih mjesta za traženi aranžmani iznosi 100 kn. Uplatom navedenog iznosa SUPER TOURS prihvaća prijavu rezervacije na upit i osigurava dodatno mjesto (mjesto na upit). Ukoliko se dodatno mjesto osigura i prihvati od strane PUTNIKA, prethodno uplaćeni trošak rezervacije na upit uračunat će se u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju na upit SUPER TOURS nije u mogućnosti potvrditi, uplaćeni iznos rezervacije na upit u cijelosti se vraća uplatitelju. Odbijanjem ponuđene rezervacije SUPER TOURS zadržava uplaćeni iznos na ime pokrića troškova rezervacije na upit.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE SUPER TOURS-a ILI PROMJENA PROGRAMA

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, SUPER TOURS zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije:


- 20 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana
- najkasnije 7 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana
- 48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana

Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. SUPER TOURS zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. SUPER TOURS zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja kao što su neki od sljedećih: promjena reda letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko SUPER TOURS otkaže putovanje, PUTNIK ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko PUTNIK prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima, i to iz obavezno pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko PUTNIK nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolest ili smrtnom slučaju SUPER TOURS zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u ovim uvjetima pod ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da PUTNIK ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza PUTNIK sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a SUPER TOURS se obvezuje PUTNIKU osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja PUTNIKA prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

ZDRAVSTVENI PROPISI

PUTNIK je dužan obavijestiti SUPER TOURS o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. PUTNIK je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane PUTNIKA, sve nastale troškove snosi sam PUTNIK koji je prekršio propise.

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do neke težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage PUTNIK plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom PUTNIK može ponijeti 2 komada osobne prtljage. PUTNIK je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, PUTNIK sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njegovog nadzora.

OBVEZE SUPER TOURS-a

SUPER TOURS je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. SUPER TOURS je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. SUPER TOURS će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu našu pažnju, na destinaciji/putovanju je moguć overbooking u hotelu / prijevozu/restoranu te će SUPER TOURS nastojati ponuditi zamjensko rješenje, a ovisno o okolnostima. SUPER TOURS će pomoći putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. SUPER TOURS može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. SUPER TOURS je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. PUTNIK ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

OBVEZE PUTNIKA PUTNIK je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga SUPER TOURS-a. U slučaju da PUTNIK svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i agencijom SUPER TOURS. Ako PUTNIK ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, SUPER TOURS, osim prava na naknadu štete, ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev PUTNIKA pri čemu SUPER TOURS nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke, PUTNIK maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. PUTNIK je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti SUPER TOURS o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev PUTNIKA SUPER TOURS je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, SUPER TOURS ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Podaci o osiguravatelju su sljedeći: Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, polica br. OV0688007075. Kontakt: Adriatic osiguranje, Iva Vojnovića 116, Dubrovnik, tel. 020.311-741.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

PUTNIK osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci PUTNIKA potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. SUPER TOURS se obvezuje da osobne podatke PUTNIKA neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko PUTNIK zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci PUTNIKA čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. PUTNIK je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija SUPER TOURS-a.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju, izdanje 23.03.2020., nastavno Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima, odnosno Zakonu o pružanju usluga u turizmu RH. Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 Internetske stranice na kojima možete pronaći Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

PODNOŠENJE ŽALBI

Sukladno članku 6. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br. 130/17) obavještavamo kupce da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:


Super Tours d.o.o.turistička agencija
Boškovićeva 16
20 000 Dubrovnik

ili

Super Tours d.o.o.turistička agencija
Poslovnica Zagreb
Hotel Westin
Izidora Kršnjavoga 1
10 000 Zagreb

ili na e-mail adresu: info@supertours.eu

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od isteka primitka prigovora.Kupac:
Ime i prezime: ___________________
Adresa ili e-mail adresa za dostavu odgovora: ___________________

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Politika zaštite privatnosti

Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Super Tours d.o.o. turistička agencija (dalje: „Agencija“) posvećuje veliku pozornost zaštiti i obradi osobnih podataka. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti Agencija obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

(1) Za obradu podataka odgovoran je Voditelj obrade:

Super Tours d.o.o. turistička agencija Dr Ante Starčevića 24, OIB: 96426752089 www.supertours.eu /email: info@supertours.eu

(2) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka („Izvršitelja obrade“), govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka. Ipak, postoji mogućnost da se predmetni osobni podaci prenose i obrađuju izvan EU. Navedeni prijenos se izvršava ukoliko smo s pružateljem usluga kao Izvršiteljem obrade ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka ili ukoliko klijent izričito pristane na predmetni prijenos.

Ova Informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka (dalje: „Informacija“) opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s vašim podacima. Svrha ove Informacije je informirati Vas o svim relevantnim značajkama prikupljanja Vaših osobnih podataka, njihove obrade i pohrane. Navedeno se odnosi na sve osobne podatke koje ste nam prenijeli putem elektroničke, pisane ili verbalne komunikacije odnosno koji su nam preneseni putem druge agencije s kojima ste i ako ste u ugovornom ili drugom sličnom odnosu, kao i podatke prikupljene iz drugih izvora.

Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu. Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može dostaviti preko prijavnog obrasca ili mailom.

Osobni podaci koje prikupljamo

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

a. Vaše osnovne osobne podatke koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje – Ime, prezime, država i grad i adresa prebivališta, mail adresa, telefonski broj, dob djeteta, ime i prezime djeteta i datum rođenja, posebni zahtjevi i navike, te podatke Vaših suputnika; podatke potrebne za izvršenje rezervacije – broj kreditne kartice, kontakt podatke u slučaju nužde – ime i prezime, broj telefona; druge potrebne podatke – e-mail adresa, zdravstvene podatke – u slučaju zahtjeva za posebnim režimom prehrane ili potrebe za liječnikom, podatke u vezi korištenja web-a – IP adresa, posjeti web stranici, podaci sa društvenih mreža i slični podaci u vezi korištenja Internet pretraživača.

b. Prijava klijenta za putovanje, aranžman ili druge usluge – Ime i prezime, datum rođenja, država rođenja, državljanstvo, spol, broj osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola), datum izdavanja, mjesto izdavanja i datum trajanja putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta, broj vize ukoliko klijent podliježe viznom režimu, broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja.

Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade Agencija određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te se u tom smislu smatra voditeljem obrade osobnih podataka. Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Agencija je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezna dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Agencije.

Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je sklapanje/izvršavanje ugovora o organiziranju putovanja i posredničkog ugovora o putovanju i pružanja turističke djelatnosti, ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije i tijekom ugovora. Pritom opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti ugovora koji namjeravate sklopiti ili sklapate ili zahtjevu za ostvarivanjem prava (vrsta pružene usluge i cijena). Radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora podrazumijevaju provjeru vaših zahtjeva i potreba, prema potrebi provjeru primjerenosti ili prikladnosti proizvoda i usluga vašim posebnim okolnostima, a sve s ciljem izrade ponude i/ili informativnog izračuna. U svakom pojedinom slučaju opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti postavljenog zahtjeva te informacijama koje će biti potrebne kako bi se zahtjev ispunio. Svrha obrade osobnih podataka može biti obveza Agencije o ispunjenju ugovorenih usluga s takvim pružateljem usluga. Slijedom navedenog, prikupljanje osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja ugovornu obvezu te uvjet nužan za sklapanje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću sklapanja ugovora i usluga turističke djelatnosti. Podaci potrebni za izvršenje ugovorne obveze su nam potrebni sukladno internim pravilima Agencije, te nije moguće rezervirati a time ni sklopiti predmetni ugovor bez otkrivanja navedenih podataka, a koji se čuvaju do prestanka ugovora.

Broj kreditne kartice ili drugog sredstva plaćanja prikuplja se jer je potreban radi sklapanja i izvršavanja ugovora s klijentom. Koristi se kao osiguranje za plaćanje troškova smještaja i drugih usluga koji bi mogli nastati u slučaju da klijent sam ne podmiri dugovanje prema Agenciji. Navedeni se podaci koriste i za plaćanje usluge.

Kontakt podatke u slučaju nužde obrađujemo temeljem legitimnih interesa odnosno potencijalne situacije kada je nužno i neodgodivo Vama bliskim osobama prenijeti određene relevantne informacije (u slučaju izvanrednih okolnosti kao što su bolest, nezgoda itd.). Druge potrebne podatke odnosno e-mail adresu obrađujemo temeljem legitimnog interesa za kvalitetnom komunikacijom između ugovornih strana u svrhu ispunjenja svih aspekata ugovora, odnosno lakše komunikaciju u smislu organizacije Vašeg dolaska i rezervacije samog smještaja, koje podatke također brišemo prestankom ugovora o pružanju usluge smještaja.

Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Agencije, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Agencije, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke

podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Agencije, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

Posebne kategorije osobnih podataka

Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Agencije i klijenta, ili između organizatora putovanja u paket aranžmanu i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je Agenciji dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

Načelno se ne vrši obrada sljedećih tipova osobnih podataka: podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca te podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život i seksualnu orijentaciju pojedinca.

Gore navedene kategorije osobnih podataka Agencija ipak obrađuje u sljedećim situacijama:
1) klijent je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka i to za jednu ili više određenih svrha, osim ako primjenjivi propisi navode da takva privola ne proizvodi učinak;
2) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa klijenta ili drugog pojedinca ako klijent fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
3) obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio klijent,
4) obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu;
5) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju primjenjivih propisa koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika;
6) obrada je nužna u svrhu preventivne medicine, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju primjenjivih propisa.

Svi Vaši osobni podaci koje ste nam Vi ili treća strana prenijeli obrađuju se sukladno svrsi njihove obrade (pri tome napominjemo da ukoliko putujete sa djecom mlađom od 16 godina, njihove osobne podatke neovisno o osnovi obrađujemo samo na temelju Vašeg izričitog pristanka).

Poveznice na web-mjesta i usluge trećih strana

Naša web stranica i naši mobilni programi, wi-fi mreža bilježe podatke vašeg korištenja te sadržavaju poveznice na web-mjesta trećih strana. Imajte na umu da nismo odgovorni za prikupljanje, uporabu, održavanje, razmjenjivanje ili objavljivanje podataka i informacija tih trećih strana. Pružate li podatke na web-mjestima trećih strana odnosno služite li se njima, vrijede pravila o privatnosti i uvjeti uporabe tih web-mjesta. Preporučujemo da prije davanja osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web-mjesta koja posjećujete.

Agencija će poduzeti sve razumne mjere kako bi zaštitilo Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja, i održati osobne podatke preciznim i ažurnim koliko je moguće. Mi zahtijevamo od naših partnera i dobavljača usluga s kojima dijelimo osobne podatke da ulože razumne napore u svrhu održavanja povjerljivosti Vaših osobnih podataka. Za mrežne transakcije primjenjujemo razumnu razinu tehnoloških mjera kako bismo zaštitili osobne podatke koje dijelite s nama putem našeg web mjesta. Pri tom dakako moramo uzeti u obzir da ni jedan sigurnosti sustav ili sustav internetskog prijenosa podataka ne može jamčiti potpunu sigurnost.

Legitimni interesi Agencije kao svrha obrade osobnih podataka

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati za potrebe naših legitimnih interesa osim kada će pred tim interesima prednost imati vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Legitimni interes Agencije u tom smislu je obrada osobnih podataka kako bi se naša usluga u potpunosti prilagoditi Vašim potrebama i željama (npr posebni putni aranžmani). Navedene podatke također možemo koristiti za naše interne statističke i analitičke svrhe.

Ovom legitimnom interesu Agencije možete prigovoriti u svako doba te u tom slučaju vaše podatke više nećemo obrađivati u tu svrhu, a to neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja. U svakom slučaju, za izravni marketing moramo imati Vašu izričitu privolu.

Privola

Privola je pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka o praćenju kvalitete naših putnih aranžmana. Agenciji je stalo do Vašeg mišljenja o pruženim uslugama te Vas u tu svrhu možemo zamoliti da ispunite tzv. upitnike kvalitete kako bi nas mogli ocijeniti. Navedeno nam omogućava da analiziramo razne aspekte naše usluge kako bi je mogli razvijati i još više unaprijediti.

Na upitniku se klijenta obavještava da je davanje bilo kakvih osobnih podataka dobrovoljno. Klijent sam odlučuje hoće li popuniti upitnik ili ne, odnosno ako ga popunjava, sam odlučuje hoće li navesti osobne podatke i koje. Ukoliko se obrada prethodno navedenih podataka temelji na Vašem pristanku, navedene podatke obrađujemo sve dok ne povučete predmetni pristanak odnosno zahtijevate brisanje navedenih. Sukladno navedenom, na temelju Vašeg pristanka možemo također obrađivati i druge osobne podatke izvan onih navedenih u ovoj Informaciji. U vezi navedenog napominjemo da sukladno primjenjivim propisima Agencija ipak ne provodi brisanje unatoč zahtjevu klijenta u mjeri u kojoj je obrada tih osobnih podataka nužna: a) radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada a kojoj obvezi Agencija podliježe, ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa, b) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja d) u svrhe javnog interesa, povijesnog ili znanstvenog istraživanja ili u statističke svrhe odnosno radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pri obradi Vaših osobnih podataka koji se temelje na Vašem pristanku dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu ili profiliranje, kako bi kontakt s Vama bio individualniji te kako bi mogli našu uslugu u potpunosti prilagoditi Vašim potrebama i željama (npr posebni grupni paketi).

U slučaju davanja marketinške suglasnosti za koju tražimo Vašu izričitu privolu, Vaši osobni podaci iznimno mogu biti predmetom automatizirane obrade temeljem koje će biti izrađen vaš profil u svrhu analize pruženih usluga i ostvarenih prava te u svrhu unaprjeđivanja kvalitete poslovnog odnosa. Automatizirano donošenje odluka, što uključuje i izradu profila, provodit ćemo u svrhu analize pruženih usluga i ostvarenih prava te u svrhu unaprjeđivanja kvalitete poslovnog odnosa i obrade podataka temeljem privole u marketinške svrhe, s ciljem unapređivanja kvalitete poslovnog odnosa i marketinga te kako bismo vas ciljano obavijestili o pogodnostima i novinama iz naše ponude. Ako takva obrada osobnih podataka nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora, imate pravo zatražiti da o ishodu obrade odluči osoba zaposlenik Agencije, pravo na izražavanja vlastitog stajališta te pravo na osporavanje odluke donesene automatiziranom obradom. Ovim putem isto tako napominjemo da je korištenje Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe moguće samo temeljem Vašeg izričitog pristanka. Ukoliko nam pružite navedeni pristanak, pravodobno ćemo vas obavještavati o svim pogodnostima, popustima, događanjima i pripadajućim uslugama za koje vjerujemo da bi Vam bile od interesa. Navedeni pristanak možete povući u svakom trenutku na način da nas obavijestite preko kontakta navedenog u uvodnom djelu ove Informacije.

Kome će vaši osobni podaci biti otkriveni

Agencija osigurava da se vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Svrha obrade osobnih podataka zahtijevat će da vaši osobni podaci budu otkriveni te da ih uz Agenciju obrađuju i druge osobe u svojstvu izvršitelja obrade. Kategorije izvršitelja obrade kojima će vaši podaci biti otkriveni obuhvaćaju tijela državne i javne vlasti, pružatelje informatičkih i pravnih usluga, hoteli, partnerske agencije, poduzetnici koji pružaju usluge koji bi Vam mogli biti od interesa i slično.

Izvršitelji obrade osobnih podataka, s iznimkom tijela državne i javne vlasti, podatke obrađuju isključivo prema uputama Agencije, poštujući pritom tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije (zrakoplovni prijevoznici, autobusni prijevoznici, osiguravatelji, banke, smještajni objekti, druge turističke agencije, veleposlanstva ili uredi za dobivanje viza). Zatim, u slučajevima kada je Agencija posrednik u putovanju u paket aranžmanu. Podatke prosljeđujemo trećoj strani, u ovom slučaju organizatoru putovanja u paket aranžmanu, kako bi isti klijentu mogao pružiti ugovorenu uslugu.

Gdje će se obrađivati vaši osobni podaci

Obrada vaših osobnih podataka može se provesti unutar ili izvan europskog gospodarskog područja, ali će u svakom slučaju biti provedena od izvršitelja obrade čije su odgovornosti i obveze zaštite osobnih podataka te primjenjive tehničke i organizacijske mjere zaštite propisane ugovornim odnosom u skladu sa svim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Međutim, Agencija unatoč svim razumnim naporima ne može u potpunosti garantirati da će razina zaštite osobnih podataka u trećim zemljama biti istovjetna onoj unutar EU. Navedena obrada će se vršiti samo kada je to nužno sukladno ugovoru, i to samo ako su pritom ugovorena određena jamstva u odnosu na zaštitu predmetnih podataka, ili je klijent pružio svoju izričitu privolu za navedeno, zajedno sa razumijevanjem rizika koje obrada podataka izvan EU može donijeti.

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi prikupljanja. Ako je riječ o sklapanju ugovora odnosno pružanju usluga turističke djelatnosti, to razdoblje bit će određeno vremenom trajanja samog ugovora odnosno naplate tih usluga u smislu zakonske obveze čuvanja isprava. Produljenje tog razdoblja propisano je internim pravilima Agencije, koja pak ovise o zakonom propisanim rokovima zastare potraživanja ili se ti rokovi mogu produljiti s obzirom na zakonom definirane rokove čuvanja kao što je u slučaju računovodstvenih dokumenta.

Prava u odnosu na prikupljene osobne podatke

U vezi sa podacima koje ste nam otkrili imate (I) pravo uvida u osobne podatke koji se obrađuju, (II) pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, (III) pravo na ograničavanje obrade, (IV) pravo na ulaganje prigovora na obradu, (V) pravo prenijeti podatke drugom voditelju obrade, (VI) pravo povući privolu, (VII) pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Za ostvarenje svih ovdje navedenih prava, jednostavno nas obavijestite sukladno kontaktima prema uvodnim podacima ove Informacije.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ili drugom pozitivnom propisu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i određuje nadzorne ovlasti u pogledu obrade osobnih podataka.

Ostale informacije

Informaciju možemo s vremena na vrijeme promijeniti. Kada napravimo materijalne promjene ove Informacije, objavit ćemo poveznicu na izmijenjenu Informaciju na početnoj stranici naše web stranice. Sve izmjene u Informaciji postat će valjane nakon objavljivanja izmijenjene Informacije na web-mjestu.

Ova Informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka primjenjuje se od 23 ožujka 2020 godine sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR).

OBAVJEST O NAČINU PODNOSENJA PRIGOVORA KUPCA

Sukladno članku 6. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br. 130/17) obavještavamo kupce da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:


Super Tours d.o.o.turistička agencija
Business Center Atlant
Dr Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

ili

Super Tours d.o.o.turistička agencija
Poslovnica Zagreb
Hotel Westin
Izidora Kršnjavoga 1
10 000 Zagreb

ili na e-mail adresu: info@supertours.eu

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od isteka primitka prigovora.Kupac:
Ime i prezime: ___________________
Adresa ili e-mail adresa za dostavu odgovora: ___________________